regulamin

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KLUBU VENY „PIĘKNA W PRACY”

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zakres, zasady i warunki uczestnictwa w Programie lojalnościowym prowadzonym pod nazwą KLUB VENY „Piękna w pracy” organizowanym przez VENA UNIFORMY.

I. Postanowienia ogólne programu

1. Organizatorem programu lojalnościowego KLUB VENA „PIĘKNA W PRACY”, zwanego dalej „Programem” jest VENA UNIFORMY, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Balonowej 28, 54-129 Wrocław, NIP: 894-254-25-67, zwany dalej „Organizatorem” Programu.

2. Regulamin stanowi podstawę funkcjonowania niniejszego Programu oraz określa prawa i obowiązki Uczestnika Klubu Veny „Piękna w pracy”, zwanego w dalszej części „Uczestnikiem”.

3. Treść Regulaminu oraz każda zmiana  wprowadzana w dokumencie  jest udostępniana w siedzibie Organizatora programu przy ul. Balonowej 28, 54-129 we Wrocławiu oraz na stronie internetowej www.pieknawpracy.pl

II. Uczestnicy programu

1. Uczestnikiem  Programu może  zostać każda  osoba  fizyczna która  ukończyła  18  rok  życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i mieszkająca na terenie Rzeczpospolitej Polski.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w bazach danych osobowych Klubu Veny „Piękna w pracy” jest VENA UNIFORMY, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Balonowej 28, NIP: 894-254-25-67.

III. Warunki przystąpienia do programu

1. Uczestnik bierze udział w programie osobiście.

2. Członkostwo Uczestnika w żadnym wypadku nie podlega przeniesieniu danych  na osoby trzecie. Wszelkie prawa i udogodnienia wynikające
z uczestnictwa w Klubie nie mogą być sprzedawane, ani przenoszone na innego Uczestnika.

3. Warunkiem przystąpienia do Klubu Veny „Piękna w pracy” jest:
a/ dla klientów sklepu stacjonarnego Vena Uniformy znajdującego się przy ul. Balonowej 28 we Wrocławiu:
– dokonanie jednorazowych zakupów na kwotę minimum 150 zł,
– podanie danych: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail,
– podanie adresu do korespondencji,
– zapoznanie się z regulaminem.

b/ dla klientów sklepu internetowego www.venauniformy.pl:
– dokonanie jednorazowych zakupów na kwotę minimum 150 zł,
– zaznaczenie opcji „Dołącz do klubu Veny” w formularzu zamówień,
– zapoznanie się z regulaminem.

4. Wyrażenie zgody na przystąpienie do Klubu Veny „Piękna w pracy” jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

5. Dołączenie do Klubu Veny „Piękna w pracy” jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie adresu e-mail oraz adresu do korespondencji, którym posługują się klienci podczas zakupów na stronie www.venauniformy.pl lub w sklepie stacjonarnym, na potrzeby komunikacji pomiędzy Uczestnikami,a Organizatorami Klubu Veny „Piękna w pracy”.

IV. Prawa Uczestników Program

1. Poprzez udział w programie lojalnościowym Uczestnik  uzyskuje prawo do:
– korzystania ze wszystkich elementów Programu,
– korzystania z promocji i rabatów dedykowanych tylko i wyłącznie członkom Klubu Veny „Piękna w pracy”,
– otrzymywania gadżetów reklamowych przesyłanych według uznania Organizatora.

2. Jednemu  Uczestnikowi Programu mogą przysługiwać tylko pojedyncze uprawnienia członkowskie.

3. Uczestnik   w  każdej chwili może dokonać  rezygnacji z uczestnictwa  w Programie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,  po uprzednim pisemnym powiadomieniu Organizatora na adres wskazany w punkcie 1 par. I. niniejszego  Regulaminu.

4. Uczestnik  w każdej chwili ma prawo:
– zażądać usunięcia swoich danych osobowych,
– zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych.

V. Odmowa uczestnictwa w Programie

1. Organizator może odmówić rejestracji w Programie w przypadku, gdy:
– Uczestnik nie spełnia wymogów Regulaminu;
– dane Uczestnika podane Organizatorowi są nieprawdziwe.

2. W przypadku odmówienia rejestracji Organizator jest zobowiązany do poinformowania Uczestnika o zaistniałej sytuacji na adres e-mail podany przez Uczestnika podczas zakupów na stronie sklepu: www.venauniformy.pl lub na adres e-mail podany podczas rejestracji w sklepie stacjonarnym.

3. W przypadku zakończenia Programu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia informacji o zakończeniu działalności Programu na stronie internetowej Organizatora oraz powiadomienia Uczestników za pośrednictwem poczty e-mail.

VI. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest firma VENA UNIFORMY, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Balonowej 28, 54-129 Wrocław, NIP: 894-254-25-67, (dalej: „Administrator”).

2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb udziału w Programie.

4. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania, a także prawo do usunięcia danych w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Klubie.

5. Przystępując do Programu Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji drogą elektroniczną.

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych.

VII. Postanowienia końcowe

1. Nieważność któregokolwiek z postanowień nie wyklucza dalszego stosowania pozostałych postanowień.

2. W miejsce postanowienia, które zostało unieważnione, zastosowany zostanie ważny przepis, którego znaczenie jest najbliższe efektom oraz celom funkcjonowania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają jak i nie ograniczają ustawowych praw Uczestnika, określonych w niniejszym Regulaminie w par. IV.

VIII. Zmiany w regulaminie Programu

1. Regulamin Klubu Veny „Piękna w pracy” obowiązuje od dnia 01.12.2016 r.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego Regulaminu w szczególnie uzasadnionych wypadkach, m.in.:
– w celu dostosowania ich do powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
– w celu usunięcia postanowień, mogących naruszać interesy Uczestnika,
– w związku z rozszerzeniem oferty handlowej i marketingowej klubu Veny „Piękna w pracy”,
– w związku z istotną zmianą profilu działalności gospodarczej Organizatora.

3. Treść zmienionego Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej: www.pieknawpracy.pl oraz  jest udostępniana w siedzibie  Organizatora przy ul. Balonowej 28 we Wrocławiu.

4. Każda zmiana obowiązywać będzie natychmiast od momentu jej umieszczenia pod adresem strony internetowej wskazanej w punkcie 3 niniejszego Regulaminu.

5. Uczestnicy nie akceptujący zmian w Regulaminie, zobowiązani są zawiadomić o tym fakcie Organizatora  w ciągu 3 dni  od daty ogłoszenia nowego Regulaminu.

powrót